Baza ekspertów

Dr

Jerzy Wolny

Specjalizacja zawodowa:
Pedagogika specjalna, technologie informacyjne
Miejsce pracy:
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej
Stanowisko:
Adiunkt
Biogram:

Doświadczenia zawodowe:

 • wdrażanie metody ePortfolio w ramach projektu finansowanego z EFS PO KL 9.4 Belfer online realizowanym przez RODN „WOM” Katowice
 • kształcenie studentów w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii, metod kształcenia i oceniania – metoda projektu edukacyjnego, metoda WebQuest, metoda ePortfolio (jako nauczyciel – wykładowca)
 • projektowanie, planowanie i wdrażanie obudowy metodycznej i infrastruktury technicznej dla wspomagania dydaktyki nowymi technologiami w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach
 • wprowadzanie metody e-portfolio „Mahara” w ramach projektu finansowanym z EFS PO KL 3.3.4 Języki obce.. już potrafię” realizowanym przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu, autor projektu
 • wprowadzanie metody e-portfolio „Mahara” oraz CMS JOOMLA w ramach projektu finansowanym z EFS PO KL 9.5 „CMS – Co to jest” realizowanym przez stowarzyszenie Ja Ty My Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół, autor projektu

Przebieg pracy:

 • 1984 - 1987 - Wrocław, Ośrodek „Monar” - terapeuta zajęciowy (terapia grupowa i indywidualna)
 • 1987-1992  - Tychy, Zespół Szkół Budowlano Mechanicznych  - wychowawca w internacie
 • 1996 – 2013 - Gliwice, Kolegium Nauczycielskie Wykładowca - prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • 1991-2001 - Tychy, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - dyrektor (zarządzanie placówką, praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
 • 1997 - 2001 - Katowice, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny - wykładowca (prowadzenie zajęć dydaktycznych ze słuchaczam) i kursów kwalifikacyjnych z zakresu oligofrenopedagogiki
 • 2006 - 2010 - Gliwice, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - wykładowca (prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami)
 • 2011 - 2014 - Gliwice, Kolegium Językowe Politechniki Śląskiej - wykładowca (prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami)
 • 2013 - do dziś - Gliwice, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej - wykładowca (prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami)
 • 2016 - 2018 - Będzin,  Miejski Zespół Szkół nr 1 - nauczyciel wspomagający (wspomaganie rozwoju ucznia z zespołem aspergera
 • 2018 - do dziś - Tychy ZSO nr 7 - nauczyciel wspomagający (wspomaganie rozwoju ucznia z zespołem aspergera)
Zainteresowania zawodowe:
Pedagogika specjalna, technologie informacyjne w edukacji
Publikacje:
1. Metoda projektu w  rozwijaniu aktywności upośledzonych umysłowo na przykładzie do-świadczeń w realizacji programu Sokrates-Comenius. ( współautor Maria Flanczewska Wolny ) [w]: Pedagogika specjalna – aktualne osiągnięcia i wyzwania. / Red. Teresa Żół-kowska. Szczecin Oficyna Plus 2005. (8 stron ) 2. Spotkanie z teatrem w kontekście jakości życia osób upośledzonych umysłowo na przy-kładzie doświadczeń z realizacji projektów unijnych i lokalnych inicjatyw. [w]: Jakość ży-cia w niepełnosprawności – mity a rzeczywistość. Red. Maria Flanczewska – Wolny. Gli-wice, Kraków, 2007. ( 8 stron). 3. Modele budowania autonomicznego życia osób z upośledzeniem umysłowym na przykła-dzie wybranych doświadczeń polskich i niemieckich. (współautor Maria Flanczewska Wolny) [w]: Red. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło, Socjopedagogiczne aspekty osób niepełnosprawnych t. III. Szczecin 2008. (9 stron ). 4. Współpraca ośrodków naukowych i samorządów lokalnych w organizowaniu systemu usamodzielniania osób z upośledzeniem intelektualnym (na przykładzie okręgu ENZ w Niemczech), [w]: Red. Ditta Baczała, Jacek Błeszyński, Marzenna Zaorska, Osoba z nie-pełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie. Toruń 2009. (12 stron) 5. Idea i możliwości wykorzystania ePortfolio w pedagogice specjalnej, [w]: Red. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło, Oblicza terapii – edukacja i rehabilitacja osób niepełnospraw-nych. Minerwa, Wydawnictwo naukowe WH Szczecin 2013. 6. Osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy (na przykładzie rozwiązań Badenii – Wirtembergii), Niepełnosprawność, Dyskursy pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013 (20 stron) 7. Poradnik metodyczny do nauczania języka angielskiego i przedsiębiorczości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współredakcja, Oświęcim 2012. a. Wykorzystanie metody ePortfolio w pedagogice specjalnej, Oświęcim 2012. (9 stron) 8. W drodze do samostanowienia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, współre-dakcja, Katowice 2013. 9. Obszary możliwości i ograniczeń aktywizacji zawodowej osób z głębszą niepełnosprawno-ścią intelektualną, Katowice 2013. (27 stron) 10. Organizacja systemu diagnozowania i klasyfikowania do uczestnictwa w różnych formach aktywizacji społecznej i zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie okręgu Enz w Niemczech - Katowice, 2017 11. Nauczyciel ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkole ogólnodostępnej – Rze-szów 2017, 12. Psychoedukacja jako płaszczyzna integracji działań psychologicznych, psychiatrycznych oraz pedagogicznych, Humanum nr 9 2017 13. Andragogy of people with intellectual disabilities in Poland, the practical approach, Uni-wersytet Palestra, Praga 2017 14. Krótka historia zmian w pedagogice specjalnej – wczoraj, dziś i jutro poszukiwań badaw-czych i ich implikacji praktycznych, Uniwersytet Śląski 2018, 15. Metoda ośrodków pracy, relikt przeszłości czy szansa dla szkoły specjalnej? Zielona Góra 2018, 16. O edukacji i godności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, (w druku) 17. Edukacyjne i prawne aspekty funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością inte-lektualną ( w druku) 18. Metody wykorzystywane we współczesnej edukacji osób z niepełnosprawnością intelektu-alną (w druku)

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja