Baza ekspertów

Dr

Ewelina Poniedziałek

Miejsce pracy:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie
Stanowisko:
Starszy wykładowca, nauczyciel
Biogram:

Absolwentka Wydziału Neofilologii UAM, dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, podyplomowe studia Kompetencji pedagogicznych nauczyciela, Kwalifikacyjny Kurs Bibliotekarski, kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego.

Pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu w Zakładzie Informacji Naukowej oraz jako nauczyciel języka hiszpańskiego w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie.

Zaangażowana w działania projakościowe na Uczelni, Uczestnik programu Erasmus + (2016 i 2018), Stypendystka FEDELE (Federación Española de Escuelas de Español para Extranjeros) w roku 2018 oraz szkoły MESTER w Salamance (2019). Na co dzień zajmuje się zagadnieniami informacji naukowej, metodyką pracy z czytelnikiem i biblioterapią oraz nauczaniem języka hiszpańskiego jako obcego.

W przeszłości pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz kilku szkół podstawowych. Inicjator wielu akcji czytelniczych i promujących wykorzystanie nowych technologii w edukacji. Ponadto prowadzi i organizuje warsztaty dla nauczycieli i bibliotekarzy.

Zainteresowania zawodowe:
W sferze zainteresowań leżą zagadnienia kulturowe, literaturoznawcze i edukacyjne, w szczególności TIK w edukacji oraz dydaktyka języka hiszpańskiego.
Publikacje:
 1. E. Poniedziałek, M. Walczak, Kształcenie Pracowników Informacji Naukowej w USA, Poznań 2007, s.1-166
 2. E. Poniedziałek, M. Walczak, Problem bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych [W:] J. Grzesiak, Ewaluacja i Innowacje w Edukacji. Autoewaluacja i refleksyjność nauczyciela, PWSZ, Konin 2007, s.87-96;
 3. E. Poniedziałek, M. Walczak Podręczniki i kompendia wiedzy jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela w dziejach edukacji [w:] J. Grzesiak, Ewaluacja i Innowacje w Edukacji Nauczycieli, T.2, UAM, Kalisz 2007,s.297-307;
 4. E. Poniedziałek, M. Walczak, Ewaluacja i Innowacje w oświacie dorosłych[w:] J. Grzesiak, Ewaluacja i Innowacje w Edukacji. Ewaluacja w dialogu-dialog w ewaluacji. UAM i PWSZ, Kalisz-Konin 2008, s. 135-146;
 5. E. Poniedziałek, M. Walczak, Społeczne skutki spadku przyrostu naturalnego dla edukacji i wychowania”[w:] J. Modrzewski, M.J. Śmiałek, K. Wojnowski, Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej (Inspiracje…), UAM, Kalisz-Poznań 2008, s.203-210;
 6. E. Poniedziałek, Wybrane aspekty z problematyki najnowszej emigracji zarobkowej Polaków [w:] M. Sprengel, Społeczna przestrzeń Polaków żyjących w diasporze, Poznań 2008, s.219-232; Ewaluacja działalności bibliotek publicznych doby ponowoczesnej, [w:] J. Grzesiak, Ewaluacja i Innowacje w Edukacji. Samoocena i ocena w kształceniu i wychowaniu, Kalisz-Konin 2009, s.373-381;
 7. Kreatywność i innowacyjność w bibliotece - mit czy konieczność?[w:] Rola bibliotek w lokalnej przestrzeni informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, red. Ewelina Poniedziałek, Poznań-Kalisz-Konin 2009, s.83-89;
 8. Rozwody w Polsce po roku 1989 jako symptom dezintegracji rodzin polskich w dobie transformacji społeczno-ekonomicznej, [w:] Rodzina, tożsamość, pamięć = Family, identity, memory, red. nauk. Maria Kujawska, Izabela Skórzyńska, Grażyna Teusz , Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2009, s. 67-77
 9. Bariery i ograniczenia dla kobiet w aktywności zawodowo-społecznej na przykładzie obecności polskich kobiet w polityce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, [w:] W stronę przywództwa Edukacyjnego. Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni, red.nauk. Mirosław J. Śmiałek, Poznań –Kalisz 2009, s. 185-197;
 10. E. Poniedziałek, M. Poniedziałek, Filantropijna pomoc Niemców dla Polaków w latach 1970-1989, Poznań-Kalisz 2010, s.1-313; E. Poniedziałek, S. Kowalska (red.),Miscellanea (między-)kulturowe. Refleksje, porównania, zbliżenia literackie, Poznań-Kalisz 2010, s. 1-276;
 11. E. Poniedziałek (red.), Współczesne problemy komunikacji i informacji naukowej. Studia, szkice, przyczynki, Poznań-Kalisz 2010, s. 1-174;
 12. Ochrona polskich drewnianych kościołów jako unikatowych dóbr kultury w europejskim dziedzictwie kulturowym [w:] S. Kowalska (red.), Wybrane aspekty ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, Poznań-Kalisz 2010, s.136-144;
 13. Tłumaczenie jako skomplikowana operacja poznawcza [w:] E. Poniedziałek, S. Kowalska (red.),Miscellanea (między-)kulturowe. Refleksje, porównania, zbliżenia literackie, Poznań-Kalisz 2010, s. 103-110;
 14. Rola organizacji pozarządowych w procesie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego [w:] S. Kowalska (red.), Regionalne dziedzictwo kulturowe jako baza dla kształtowania tożsamości lokalnych, Poznań-Kalisz 2010, s. 63-72; Rola rodziców w rozwijaniu motywacji i autonomii ucznia rozpoczynającego naukę języka obcego [w:] E.Poniedziałek (red.), Współczesne problemy komunikacji i informacji naukowej. Studia, szkice, przyczynki, Poznań-Kalisz 2010, s.21-28;
 15. E. Poniedziałek, B. Głębocki, Blogi jako nowy środek komunikacji naukowej [w:] E. Poniedziałek (red.), Współczesne problemy komunikacji i informacji naukowej. Studia, szkice, przyczynki, Poznań-Kalisz 2010,s. 84-98;
 16. E. Poniedziałek, Contemporary problems with communication and transmission of scientific message. Studies, outlines and contributions, UAM Poznań-Kalisz, ISBN 978-83-62135-19-6, s.1-173;
 17. Z wielokulturowości do Polski jednolitej kulturowo [w:] S. Kowalska (red.), Wielokulturowość w dziedzictwie kulturowym polskich społeczności regionalnych i lokalnych, Poznań-Kalisz 2011, s.22-36;
 18. Artefakty korespondencyjne jako źródło poznania dziejów ziemiaństwa polskiego w XIX wieku na przykładzie listów Jadwigi Zamoyskiej do rodziny [w:] S. Kowalska(red.), Nieznane artefakty regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, Poznań-Kalisz 2011, s. 100-121;
 19. Dylematy różnych poziomów polskiej edukacji [w:] M.J.Śmiałek (red.), Szanse i zagrożenia w procesie integracji europejskiej przestrzeni edukacji elementarnej. W stronę przywództwa, Poznań-Kalisz 2011, s.36-49;
 20. Psychosocial aspects of doing good [w:] E. Ry ś, E. Roman (red.) Social work. Between theory and practice, Part 1, Poznań-Kalisz 2011, s.83-101;
 21. E. Poniedziałek (red.), Współczesne problemy komunikacji i informacji naukowej. Studia, szkice, przyczynki, Poznań-Kalisz 2012,s. 1-165;
 22. S. Kowalska, E. Poniedziałek (red.), Rocznik Koniński nr 17, Konin 2012, ISSN 0137-5237, s.1-178
 23. E. Poniedziałek (red.), Contemporary issues in scientific information and communication. Studies-essays contributions 2, Poznań-Kalisz 2012, ISBN 978-83-62135-97-4, s. 1-162;
 24. Miejscowości i społeczności Wielkopolski Południowej w literaturze pięknej[w:] S. Kowalska (red.),Dziedzictwo kulturowe. Miasta Kalisza i regionu Południowej Wielkopolski, T.II, Poznań-Kalisz 2012, s. 40-51;
 25. Kazimierz Biskupi-perła dziedzictwa kulturowego ziemi konińskiej [w:] Rocznik Koniński nr 17, S. Kowalska, E. Poniedziałek (red.), Konin 2012, s.63-72;
 26. Edukacja a umiejętności społeczne oczekiwane przez pracodawców. Kilka refleksji[w:] A.M. Janiak, K. Jankowska, W. Heller (red.) Kompetencje społeczne w edukacji, pracy socjalnej i relacjach zawodowych, Poznań-Kalisz 2012,ISBN 978-83-62135-49-3, s.27-32;
 27. E. Poniedziałek (red.), Contemporary issues in scientific information and communication. Studies-essays-contributions 3, Poznań-Kalisz 2013, ISBN 978-83-62135-35-6, s. 1-170;
 28. E. Poniedziałek, M. Walczak, Permanentny proces poszukiwania doskonalszej jakości kształcenia w dziejach edukacji [in:]J. Grzesiak (red.) Projektowanie poprawy jakości kształcenia, UAM i PWSZ, Kalisz-Konin 2013, ISBN 987-83-88335-86-0, s. 109-122;
 29. Popularyzacja wybitnych dzieł literackich i osobowości pisarzy poprzez prestiżowe wyróżnienia na przykładzie Literackiej Nagrody Nike [w:] Studia Kaliskie T.1, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2013, ISSN 2083-9243, s.255-276;
 30. E. Poniedziałek, M. Walczak, destrukcyjny wpływ choroby psychicznej na życie człowieka [w:] A. Dymer (red.), Troska o człowieka psychicznie chorego. Wsparcie –Terapia-Ochrona, Biblioteka Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II, Szczecin 2013,ISBN 978-83-61233-62-6, s.391-410;
 31. E. Poniedziałek, M. Walczak, Materialny i duchowy wymiar obecności Zakonu Jezuitów w Kaliszu [w:] S.Kowalska (red.) Dziedzictwo kulturowe. Miasta Kalisza i regionu Południowej Wielkopolski, T.III, Poznań-Kalisz 2013, ISSN 2353-1673, s. 9-25;
 32. M. Walczak, E. Poniedziałek, Evolution of written Communications In breakthrough periods In history [In:] Contemporary issues in scientific information and communication. Studies-essays-contributions 3, Poznań-Kalisz 2013, ISBN 978-83-62135-35-6, s.107-127;
 33. E. Poniedziałek, M. Walczak, Kształtowanie narodowej, regionalnej I lokalnej tożsamości kolejnych pokoleń Polaków poprzez jakość kształcenia i wychowania szkolnego i pozaszkolnego [In:] J. Grzesiak (red.) Ewaluacja poprawy jakości kształcenia, UAM i PWSZ, Kalisz-Konin 2014, ISBN 987-83-88335-92-2, s. 571-586;
 34. E. Poniedziałek, M. Walczak, Zapomniane osobowości Polaków w dziedzictwie kulturowym Królestwa Szwecji [In:] S. Kowalska (red.), Stosunki międzynarodowe i wkład Polaków w dziedzictwo kulturowe, Poznań-Kalisz 2014, ISBN 978-83-62135-53-0, s. 9-23 ;
 35. E.Poniedziałek (red.) Contemporary issues in scientific information and communication. Studies-essays-contributions 4, UAM WPA (2015); E. Poniedziałek, M. Poniedziałek; Wybrane aspekty oceniania i ewaluacji w kształceniu zdalnym w Jakość innowacji i ewaluacji w edukacji, red.: Jan Grzesiak, UAM i PWSZ (2015), Str. 429-440;
 36. E. Poniedziałek, M. Walczak; Zapomniane karty z dziejów życia społeczno-politycznego w Powiecie Jarocińskim w okresie międzywojennym w świetle sprawozdań Powiatowej Policji Państwowej w Jarocinie w Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej wielkopolski, T. IV, red.: Samanta Kowalska, UAM WPA (2015), Str. 165-179;
 37. K. Janota, E. Poniedziałek; Rola dawnej ikonografii w poznawaniu dziejów Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzywojennym (1918 – 1939) w Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej wielkopolski, T. IV, red.: Samanta Kowalska, UAM WPA (2015), Str. 180-193;
 38. Poniedziałek Ewelina; Seniorzy jako grupa docelowa w Internecie. Przegląd zawartości wybranych serwisów internetowych dla osób starszych w Seniorzy w pryzmacie koncepcji "Społeczenstwo dla wszystkich grup wieku", red.: Leszczyńska-Rejchert Anna, Domańska Lidia, Subocz Elżbieta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2015), Str. 107-120;
 39. E. Poniedziałek; Ocenianie jako element budowania relacji w klasie [w:] Kompetencje interpersonalne w przestrzeni szkoły, red. Włodzimierz Heller, Anna Maria Janiak, UAM WPA (2016), str. 42-50;
 40. Poniedziałek Ewelina: Filmy krótkometrażowe w nauczaniu języka hiszpańskiego, w: Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce. Wybrane zagadnienia / Kalamarz Ryszard, Gabryś-Barker Danuta, Stec Maria ( red. ), 2018, ISBN 978-83-226-3595-7, ss. 135-149;
 41. Poniedziałek, E. Walczak Marian prof. dr hab.- historyk, bibliograf. In Z. Pilarczyk (red.). luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919- 2019. Poznań: Wydaw. Nauk. Unow. im. A. Mickiewicza, 2019. ISBN 978-83-2323-445-6, s. 759-764;
 42. Ewelina Poniedziałek, Marek Poniedziałek, Z dziejów gimnazjum i liceum w Jarocinie w latach 1945-1989 [w:] Jerzy Kołaczkowski, Piotr Piotrowicz (red.) Monografia Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie 1919-2019, s.126-158, ISBN 978-83-942305-9-3;
 43. Ewelina Poniedziałek, Narzędzia TIK jako wspomaganie narratologii w dydaktyce języków obcych [w:] Koniński Kurier Oświatowy, Nr 1 2020, s.4-5, ISSN 2081-1527

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja