Biblioteka Cyfrowa

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

Wraz z ekspansją technologii zmieniło się podejście do procesu nauczania i nabywania wiedzy. Postęp w dziedzinie nowych mediów otworzył wiele możliwości w zakresie edukacji, a rozwijająca się infrastruktura cyfrowa ułatwiła dostęp do wiedzy i informacji, dzięki czemu do niedawna żmudna praca mająca na celu pozyskanie wiedzy stała się łatwa szybka i przyjemna. W publikowanym materiale zawarto rekom...

eLearning: Designing Tomorrow's Education. Report on the consultation workshops "Digital Literacy"

eLearning: Designing Tomorrow's Education. Report on the consultation workshops "Digital Literacy"

Nowoczesne technologie stały się elementem codziennego życia człowieka. Duża część społeczeństwa nie wyobraża sobie funkcjonowania bez ich udziału. Publikowany materiał zawiera sprawozdanie z warsztatów, w których uczestniczyli zaproszeni eksperci zainteresowani działaniami  dotyczącymi współpracy europejskiej na rzecz efektywnej integracji technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i szk...

Kompetencje cyfrowe. Program szkolenia e-lerningowegoprogram szkolenia

Kompetencje cyfrowe. Program szkolenia e-lerningowego

Łukasz Fiebich

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Dynamika zmian jakich jesteśmy współcześnie świadkami stawia człowieka przed koniecznością dopasowania się do nich. Tempo wprowadzania innowacyjnych technologii jest tak duże, że niejednokrotnie człowiek pozostawiony sam sobie w obliczu wyzwań cyfrowego świata nie jest w stanie sobie poradzić. Podnoszenie i doskonalenie kompetencji stało się nie tyle możliwością co koniecznością. Programy szkoleni...

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu

Kompetencje cyfrowe są dziś jednymi z kluczowych. Umożliwiają aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, są niezbędne w pracy, uprzyjemniają rozrywkę w czasie wolnym. Determinują jakość i sposób bycia i życia. Współcześnie człowiek posiadający deficyty w zakresie umiejętności cyfrowych stawia się poza marginesem życia społeczno-gospodarczego. Niniejszy dokument zawiera standardy wymagań kompetencji ...

Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

W dobie powszechnego dostępu do technologii cyfrowych, kształcenie i doskonalenie kompetencji związanych z użytkowaniem nowoczesnych narzędzi stało się priorytetem współczesnej edukacji. Umiejętności cyfrowe ułatwiają funkcjonowanie w codziennym życiu, wspomagają naukę, pracę,  uprzyjemniają czas wolny. Narzędzia technologii cyfrowej stały się narzędziami codziennego użytku. Pomimo, iż technologie...

Nauczyciel przyszłości w Edukacji na Nowo – refleksje i wnioski ze szkolenia pilotażowego projektureferat

Nauczyciel przyszłości w Edukacji na Nowo – refleksje i wnioski ze szkolenia pilotażowego projektu

Izabela Rudnicka, Dorota Janczak

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Rozwój cyfrowych technologii wprowadził wiele zmian do systemu edukacji. Wyzwania jakim musi sprostać szkolnictwo wyznaczają nowe cele i nowe podejście do nauczania i uczenia się. Zmiany te nie dotyczą tylko kwestii przekazywania wiedzy, ale wymagają współdziałania całego środowiska edukacyjnego, w którym współgrać muszą wszystkie jego elementy, takie jak uczący się, nauczyciele, treści, obiekty o...

Edukacja w zakresie IT jako środek służący zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP

Edukacja w zakresie IT jako środek służący zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP

Firmy z sektora MŚP działają głównie na rynkach lokalnych, jak oceniają specjaliści mają potencjał rozwojowy i odgrywają dużą rolę w rozwoju Polski. W prezentowanej publikacji podjęto temat edukacji IT jako narzędzia służącego zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP. Autorzy opracowania zwrócili uwagę na aktualny stan i poziom wykorzystania narzędzi IT w polskich przedsiębiorstw...

TIK na lekcjach języka polskiego i historii w klasach IV – VI

TIK na lekcjach języka polskiego i historii w klasach IV – VI

Mając na uwadze konieczność wprowadzania innowacyjnych technik komunikacyjno-informacyjnych do nauczania, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaproponował szkolenie przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego i historii, którzy chcą stosować Technologię Informacyjną na lekcjach w klasach IV-VI oraz w pracy własnej. Na ono na celu przekazanie głównych zasad wykorzy...

Dobre praktyki wykorzystania TIK w szkole. Materiały na konferencję otwierającą 2–3 grudnia 2013

Dobre praktyki wykorzystania TIK w szkole. Materiały na konferencję otwierającą 2–3 grudnia 2013

Centrum Edukacji Obywatelskiej to organizacja pozarządowa, działająca w obszarze szeroko pojętej edukacji. Od momentu założenia (1994 rok) zrealizowała wiele programów edukacyjnych. Jednym z nich jest program „Aktywna edukacja” adresowany do nauczycieli wykorzystujących TIK w celu poprawy skuteczności i jakości swojej pracy. Niniejsza publikacja zawiera materiały przygotowane na konferencję otwie...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja