Biblioteka Cyfrowa

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission (...) on the Digital Education Action Plan

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission (...) on the Digital Education Action Plan

Niniejszy dokument roboczy służb komisji stanowi uzupełnienie komunikatu w sprawie planu działań na rzecz edukacji cyfrowej. Jego struktura ma odzwierciedlać trzy pierwszoplanowe potrzeby określone w planie działania. Zawiera analizy i dowody stanowiące podstawę do określenia priorytetów w ramach działań podejmowanych na rzecz lepszego wykorzystania technologii cyfrowej w nauczaniu i uczeniu się, ...

DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe.

DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe.

Współczesny świat to w dużej mierze świat cyfrowy. Człowiek XXI wieku stoi przed koniecznością zdobywania wielu umiejętności i sprawności, które umożliwiają mu czynny udział w życiu społecznym. Kompetencje cyfrowe stały się współcześnie kompetencjami kluczowymi, warunkującymi aktywne uczestnictwo w środowisku cyfrowym, stanowiącym coraz częściej uzupełnienie świata realnego. W publikowanym raporci...

Digital EDUCATION Action Plan

Digital EDUCATION Action Plan

Nowoczesne technologie są dziś narzędziami codziennego użytku wykorzystywanymi w wielu dziedzinach życia. Kształcenie kompetencji w zakresie TIK stało się celem nadrzędnym edukacji. Na szczycie, który odbył się w listopadzie 2017 roku w Göteborgu omówiono kwestie edukacji i szkoleń w kontekście zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Zwrócono uwagę na konieczność rozwijania umiejętności związanyc...

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

Wraz z ekspansją technologii zmieniło się podejście do procesu nauczania i nabywania wiedzy. Postęp w dziedzinie nowych mediów otworzył wiele możliwości w zakresie edukacji, a rozwijająca się infrastruktura cyfrowa ułatwiła dostęp do wiedzy i informacji, dzięki czemu do niedawna żmudna praca mająca na celu pozyskanie wiedzy stała się łatwa szybka i przyjemna. W publikowanym materiale zawarto rekom...

Investing in skills pays off. The economic and social cost of low-skilled adults in the EU

Investing in skills pays off. The economic and social cost of low-skilled adults in the EU

Rynek pracy systematycznie zmienia się. Wraz z rozwojem technologicznym pojawiają się nowe wyzwania, kształtowane poprzez aktualne tendencje związane z globalizacja i cyfryzacją społeczno-gospodarczą. Zmieniają się statystyki dotyczące zatrudnienia i bezrobocia oraz czynniki determinujące stan rynku pracy i pracownika. Prezentowana publikacja porusza kwestie dotyczące ekonomicznych i społecznych a...

Research for CULT Committee - Digital Skills in the 21st century

Research for CULT Committee - Digital Skills in the 21st century

Kompetencje cyfrowe są we współczesnym świecie jednymi z kluczowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości. Prezentowane badanie ma na celu dostarczenie Członkom Parlamentu informacji pozwalających na analizę i ocenę stanu umiejętności cyfrowych oraz stworzenie zaleceń dotyczących planu ich rozwoju w XXI w. Ma umożliwić tworzenie adekwatnej do potrzeb polityki, odpowiadają...

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Kompetencje to predyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, które umożliwiają realizację powierzonych zadań w określonym standardzie. Dziś umiejętność wykorzystania technologii jest jedną z kluczowych kompetencji umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym. W dobie dynamicznych zmian i ekspansji technologii, której nie można nie zauważyć konieczność kształcenia, ...

Nowe środki na rzecz poprawy kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz podkreślenia europejskiego wymiaru kształcenia

Nowe środki na rzecz poprawy kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz podkreślenia europejskiego wymiaru kształcenia

Kompetencje cyfrowe są dziś jednymi z kluczowych w świecie dynamicznych zmian, które przyswoić musi człowiek aby aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym. Opublikowany komunikat przygotowany przez Komisję Europejską wyznacza kierunki zmian, które mają się przyczynić do poprawy kompetencji i umiejętności kluczowych we współczesnej rzeczywistości. Zawarte w nim propozycje mają na celu po...

Komunikat Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Poprawa i modernizacja edukacji

Komunikat Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Poprawa i modernizacja edukacji

Edukacja jest jednym z kluczowych elementów mających wpływ na przyszłość człowieka, dlatego poświęca się jej wiele uwagi. Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie nabywają umiejętności, wiedzę i kształtują postawy pozwalające na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Pomimo, iż reformy wprowadzane do systemu kształcenia miały poprawić stan oświaty, a inicjatywy i programy kolejno wdrażane miały ...

eLearning Papers  Nr 12 ▪ luty 2009

eLearning Papers Nr 12 ▪ luty 2009

portal Komisji Europejskiej elearningeuropa.info

W prezentowanym numerze czasopisma eLearning Papers zawarte zostały artykuły podejmujące tematykę alfabetyzacji cyfrowej w czasach dynamicznych zmian i ekspansji nowoczesnych technologii w codzienne życie człowieka. W pierwszej publikacji przedstawiono trzypoziomowy model cyfrowej alfabetyzacji, określono jej rolę i związek z edukacją osób starszych, przed którymi stoi wiele wyzwań i barier związa...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja