Biblioteka Cyfrowa

Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnejstandard wymagań

Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej

Zygmunt Olesik

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Przygotowanie nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w pracy pedagogicznej jest współcześnie jednym z priorytetów edukacji, ponieważ zmieniło się znaczenie edukacji w procesie kształcenia społeczeństwa w epoce technologii informacyjnej. Prezentowany ramowy program przedmiotu Dydaktyka Informatyki i Technologii Informacyjnej zawiera plan zajęć przygotowany dla studentów studiów stacjonarnych II s...

Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń: Działania innowacyjne „Nowa era informatyki”

Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń: Działania innowacyjne „Nowa era informatyki”

Informatyka jest współcześnie jednym z dynamicznie rozwijających się kierunków, w których młodzi świadomi roli technologii cyfrowych w codziennym życiu każdego człowieka chcą się kształcić. Ta dziedzina wiedzy otwiera przed ludźmi chcącymi podnosić swoje kwalifikacje wiele możliwości. W prezentowanej publikacji wskazano możliwości z jakich mogą korzystać, zdeterminowani do zdobycia wykształcenia w...

Wyzwania edukacji w XXI wieku

Wyzwania edukacji w XXI wieku

Technologie informacyjno-telekomunikacyjne, interaktywne media cyfrowe rozwijają się w tempie zbliżonym do wykładniczego. Rodzi do nowe szanse, ale też nowe wyzwania i zagrożenia. Autor wskazuje na nowe kwestie, którymi powinna się w związku z tym zająć pedagogika. Lokuje je w trzech głównych obszarach – są to wyzwania cywilizacyjno-społeczne, informacyjno-technologiczne oraz pedagogiczno-praktycz...

Cyfrowy nauczyciel – szkoła w dobie technologii informacyjnych

Cyfrowy nauczyciel – szkoła w dobie technologii informacyjnych

Ekspansja nowoczesnych mediów i zmiany z nią związane odcisnęły piętno na sposobie funkcjonowania społeczeństwa. Zmiany związane z uczestnictwem mediów w życiu człowieka dotyczą wielu obszarów, a ich zakres sukcesywnie rozszerza się na kolejne. Zmienił się sposób życia i postrzegania rzeczywistości, która nas otacza. Rewolucja w zakresie nowoczesnych technologii dotyczy dziś każdego, zarówno młode...

Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem podręcznika elektronicznego – oczekiwania i praca z nim w opinii nauczycieli i uczniów

Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem podręcznika elektronicznego – oczekiwania i praca z nim w opinii nauczycieli i uczniów

Uwarunkowania współczesnych czasów wymuszają ciągłe dostosowywanie metod pracy nauczyciela. Jest to związane między innymi z rozwojem technologii informacyjnych, który to proces powoduje przesunięcie środka ciężkości w procesie kształcenia z posiadania wiedzy na umiejętność wykorzystania tej wiedzy w działaniu. Jednym z narzędzi wspierających nauczyciela w tym procesie jest e-podręcznik. Potrzebę ...

Nauczyciel w świecie TIK - część XIV. (OZE) Otwarte zasoby edukacyjne – niezbędnik nauczyciela

Nauczyciel w świecie TIK - część XIV. (OZE) Otwarte zasoby edukacyjne – niezbędnik nauczyciela

Współczesny nauczyciel, aby dostosować się do wymogów jakie niosą za sobą zmiany w edukacji musi systematycznie rozwijać swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii, wciąż bowiem pojawiają się nowe zasoby i programy, wspomagające jego pracę. Nie są to już tylko tradycyjne podręczniki czy poradniki ale narzędzia interaktywne, cyfrowe, dostępne on-line. Musi nauczyć się korzystać z dostępn...

Nauczyciel w świecie TIK - część XIII. TIK a dydaktyka cyfrowaporadnik

Nauczyciel w świecie TIK - część XIII. TIK a dydaktyka cyfrowa

Barbara Kozik

PBW Nowy Sącz

Technologie informacyjno-komunikacyjne otwierają przed edukacją nowe możliwości. Tradycyjny przekaz wiedzy można wzbogacać i rozszerzać poprzez stosowanie narzędzi, które uatrakcyjnią przekaz, zachęcą ucznia do aktywności własnej i eksperymentów w sposobie dochodzenia do wiedzy. Współczesne narzędzia pozwalają szybciej, skuteczniej i ciekawiej poprowadzić lekcję, jednocześnie usprawniając pracą na...

Znaczenie edukacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przygotowaniu do cyfrowego życia

Znaczenie edukacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przygotowaniu do cyfrowego życia

Nowoczesne technologie wprowadzają zmiany w sposobie funkcjonowania człowieka w dzisiejszej rzeczywistości. Wprowadzanie na rynek coraz to nowych narzędzi zmusza do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do nabywania umiejętności posługiwania się nimi w codziennym życiu. Z uwagi na to, iż technologie informacyjne zazwyczaj korzystnie wspomagają funkcjonowanie w wielu obszarach życia, ludz...

Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów

Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów

Rozwój w zakresie nowoczesnych technologii dotyczy wielu dziedzin życia i funkcjonowania współczesnego człowieka. Autor publikacji swoje rozważania dotyczące ekspansji cyfrowej skierował w stronę humanistyki, obszaru nauki zajmującej się człowiekiem i jego wytworami. Wskazał nowe perspektywy, jakie zmiany cywilizacyjne otwierają przed tą tradycyjną dziedziną nauk. Prezentuje ciekawe przedsięwzięci...

EduMatrix - nowe oblicze matematyki i programowania dla najmłodszych

EduMatrix - nowe oblicze matematyki i programowania dla najmłodszych

Przedmioty ścisłe stwarzają niemal na każdym etapie nauczania trudności. Niewielu uczniów może powiedzieć, że ich nauka nie wymaga zaangażowania, a wiedza przychodzi sama. Autorzy artykułu zastanawiają się z czego najczęściej wynika niechęć do nauki przedmiotów ścisłych oraz jak zmienić w oczach dzieci obraz matematyki i informatyki i zachęcić do zdobywania i pogłębiania wiedzy w tych dziedzinach....

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja