Biblioteka Cyfrowa

HIGHLIGHTS TIMSS 2019. International Results in Mathematics and Science

HIGHLIGHTS TIMSS 2019. International Results in Mathematics and Science

Szkoła realizuje zadania w zakresie kształcenia umiejętności, które przygotują młodych ludzi do dorosłego życia. Realizuje zadania związane z nauczaniem przedmiotów zgodnie z podstawa programową i wspiera wszechstronny rozwój uczniów. W opracowaniu zawarto wyniki badania TIMSS 2019, w ramach których dokonano oceny umiejętności matematycznych jakie prezentują uczniowie realizujący obowiązek szkolny...

Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych...raport z badań

Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych...

Paweł Penszko, Kamil Sijko, Piotr Zielonka, Agnieszka Białek, Jadwiga Fila, Agnieszka Rybińska

Instytut Badań Edukacyjnych

Raport przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego pokazuje, w jakim zakresie rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” zrealizował swoje zadania i założenia. W materiale dokonano c...

Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego

Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego

Paweł Penszko, Agnieszka Śnieżek, Aleksandra Kamińska, Cezary Przybył, Jagna Hałaczek, Klaudia Jasik, Klaudyna Nowińska, Małgorzata Zambrowska, Małgorzata Zub, Marta Jankowska, Piotr Bordzoł, Rafał Treichel, Sebastian Pałka, Wacław Galewski, Wojciech Pieniążek, Zofia Bieńkowska

Ministerstwo Edukacji Narodowej

E-materiały edukacyjne to otwarte i łatwo dostępne materiały dydaktyczne on-line, umożliwiające efektywną realizację podstawy programowej. Wejście na rynek edukacyjny nowoczesnych technologii stworzyło potrzebę uzupełniania tradycyjnych narzędzi dydaktycznych o nowe, idące z duchem czasu cyfrowe zasoby. Niniejszy materiał jest raportem, w którym dokonano oceny przydatności e-materiałów opracowywan...

Skuteczność wdrażania nowych technologii w szkole. W stronę edukacji medialno-informacyjnej.

Skuteczność wdrażania nowych technologii w szkole. W stronę edukacji medialno-informacyjnej.

Nowoczesne technologie stały się częścią zmieniającej się rzeczywistości, a media stają się coraz ważniejszym elementem funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Z uwagi na to, iż cyfrowa ekspansja dotyczy coraz szerszych obszarów życia i dotyczy coraz młodszej części społeczeństwa niezwykle ważne staje się podejmowanie działań kierowanych na przygotowanie do życia w cyfrowym świecie i świ...

"Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

"Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Ekspansja nowoczesnych technologii zmieniła współczesny rynek pracy. Informatyzacja procesów produkcji zwiększyła wzrost wydajności pracy, a człowiek stał się decydentem procesów. Zmiany te niewątpliwie wymagają często zmiany kwalifikacji zawodowych i podnoszenia kompetencji w zakresie TIK. Przedstawiona prezentacja pokazuje wyniki badań prowadzonych przez Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. Przeprowadzo...

Studium przypadku: E-learning wspiera ewaluację wewnętrzną i procesowe rozwiązywanie problemów

Studium przypadku: E-learning wspiera ewaluację wewnętrzną i procesowe rozwiązywanie problemów

Edukacja stoi dziś przed ogromnym wyzwaniem jakim jest dostosowanie metod i narzędzi dydaktycznych do oczekiwań współczesnego społeczeństwa. Dynamiczna ekspansja cyfrowych technologii, zmiany programowe, nowe reformy oświatowe wprowadziły wiele zamieszania w tradycyjny układ jaki do niedawna stanowił twarda podstawę systemu szkolnictwa. Zarówno placówki oświatowe jak i instytucje z nimi powiązane ...

Ewaluacja ex-ante rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK – „Cyfrowa szkoła"raport ekspercki

Ewaluacja ex-ante rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK – „Cyfrowa szkoła"

Aleksander Żołnierski

Instytut Badań Edukacyjnych

Współczesne dzieci wychowują się od wczesnego dzieciństwa w otoczeniu nowoczesnych technologii. Naturalnie przyjmują zmiany, jakie niesie za sobą ekspansja technologii w niemal każdą dziedzinę życia. Dziś, kolejnym etapom rozwoju towarzyszą coraz to nowsze cyfrowe narzędzia. Konsekwencją tego jest konieczność zmian i potrzeba dostosowywania się do wymogów cyfrowych realiów, również w niezwykle waż...

Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonaleniaksiążka

Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia

Grzegorz Mazurkiewicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Współczesna edukacja jest systematycznie poddawana procesom mającym za zadanie ustalenie czy zadania które podejmuje osiągają założone cele. Aby działania były skuteczne wdrażane są różne projekty, jednym z nich jest projekt zawierający serię publikacji „Ewaluacja w Nadzorze Pedagogicznym” mający na celu stworzenie i wdrożenie systemu nadzoru nad placówkami edukacyjnymi, który wesprze je w rozwoju...

Raport końcowy. Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesuraport z badań

Raport końcowy. Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Konieczność oceny stanu sektora rozwoju e-biznesu oraz potrzeb krajowych przedsiębiorstw w zakresie wsparcia działalności e-biznesowej z uwzględnieniem procesów globalnych i trendów ogólnoświatowych, które mają wpływ na kierunek rozwoju przyczyniła się do powstania niniejszego raportu. Przeprowadzone badania miały na celu zarówno wskazanie zjawisk dominujących i niszowych, jak i pokazanie dynamiki...

Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnychraport z badań

Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Paweł Penszko

Instytut Badań Edukacyjnych

W ramach projektu „Entuzjaści Edukacji” Instytut Badań Edukacyjnych zrealizował ponad 100 badań, by zgromadzić i usystematyzować wiedzę o przemianach w edukacji, jej mocnych i słabych stronach, a także o problemach, z którymi zmaga się współcześnie system oświaty. W badaniach wzięło udział wielu specjalistów, w tym pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, ekonomiści, a także badacze z różnych innych dy...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja