Biblioteka Cyfrowa

Digital literacy and e-learning experiences among the pre-service teachers data

Digital literacy and e-learning experiences among the pre-service teachers data

Ekspansja technologii cyfrowej sprawiła, że zmienił się sposób funkcjonowania człowieka w wielu obszarach życia. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych stało się koniecznym elementem warunkującym możliwość podejmowania aktywności na polu edukacyjnym, zawodowym i w obszarze stosunków społecznych. Dane zawarte w publikacji obrazują poziom przygotowania młodej kadry pedagogicznej do roli ed...

PARTNERSTWA DAJĄ MOC!

PARTNERSTWA DAJĄ MOC!

Projekt „e – Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowany w latach 2017-2019 miał na celu zwiększenie umiejętności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennym życiu. Miał stanowić wsparcie dla osób dorosłych w zmaganiach na trudniej ścieżce kształcenia i doskonalenia kompetencji cyfrowych. Publikowany raport jest zbiorem informacji na temat projektu. Omówiono w n...

Mocni w partnerstwie, czyli jak budować gminne partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej

Mocni w partnerstwie, czyli jak budować gminne partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej

Nowoczesne technologie są dziś elementem świata w jakim funkcjonuje każdy człowiek dlatego edukacja cyfrowa stała się ważną częścią procesu kształcenia. W ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” przygotowano wiele propozycji, które mają na celu propagowanie edukacji cyfrowej i kształcenie oraz doskonalenie kompetencji umożliwiających aktywne życie w zmieniającej się za prz...

The future is now: Closing the skills gap in Europe’s public sector

The future is now: Closing the skills gap in Europe’s public sector

Pandemia z jaką boryka się dziś świat pokazała, jak ważnym elementem edukacji jest kształcenie kompetencji cyfrowych umożliwiające sprawne poruszanie się w wirtualnej rzeczywistości i korzystanie z dostępnych na rynku narzędzi cyfrowych. Umiejętności w dziedzinie TIK stały się elementem warunkującym aktywny udział w rynku pracy i umożliwiają sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. W dobie koronaw...

Survey on Digital Skills in College and University Students

Survey on Digital Skills in College and University Students

Technologie cyfrowe zmieniają codzienne życie każdego z nas. Kształcenie i doskonalenie umiejętności cyfrowych niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w zmieniającym się cyfrowo środowisku stało się ważnym elementem edukacji. Istotne jest również monitorowanie poziomu kompetencji kluczowych i dopasowywanie programów nauczania do potrzeb jakie niesie rewolucja cyfrowa. W publikacji dokonano analizy...

Digital literacy and safety. Challenge for adult education and media pedagogy – results of research among teachers...

Digital literacy and safety. Challenge for adult education and media pedagogy – results of research among teachers...

Kompetencje cyfrowe są dziś kompetencjami kluczowymi z uwagi na tempo zmian jakich doświadczamy w dziedzinie nowoczesnych technologii. Zmieniają się narzędzia i zmienia się podejście do ich wykorzystania w codziennym życiu. Komputery podłączone do internetu otwierają szeroki dostęp do informacji i wiedzy, a ich miniaturyzacja sprawia, że korzystanie z nich jest niezależne od miejsca i co się z tym...

Digital Education Action Plan Update - Roadmap of EU Initiative

Digital Education Action Plan Update - Roadmap of EU Initiative

Kompetencje cyfrowe są dziś kompetencjami kluczowymi w dynamicznie rozwijającym się świecie, dlatego niezwykle ważne są decyzje podejmowane na szczeblach państwowych dotyczące polityki i pomocy w kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności umożliwiających aktywne uczestnictwo w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Publikowany materiał zawiera rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące organizac...

The future of work in Europe. Automation, workforce transitions, and the shifting geography of employment

The future of work in Europe. Automation, workforce transitions, and the shifting geography of employment

Transformacja cyfrowa jakiej doświadczamy na przełomie ostatnich lat zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Kompetencje cyfrowe stały się kompetencjami kluczowymi, które umożliwiają aktywne uczestnictwo w zmieniającej się rzeczywistości. Państwa Europy opracowują strategie, które mają na celu wspierać rozwój krajów. W publikacji wskazano trendy, na których należy budować cyfrową przyszłość. W preze...

The use and provision of digital skills in the Heart of the South West LEP region

The use and provision of digital skills in the Heart of the South West LEP region

Umiejętności cyfrowe są dziś kluczowymi umiejętnościami, które determinują życie społeczno-gospodarcze. W publikowanym raporcie dokonano przeglądu literatury i analizy poziomu kompetencji  cyfrowych, kluczowych dla osiągnięcia sukcesu.  Wyznaczono cele umożliwiające identyfikację potrzeb i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwijanie pełnego zakresu umiejętności cyfrowych, których osoby fizy...

Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan

Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan

Rewolucja cyfrowa jakiej w ostatnich latach doświadczają gospodarki krajów wprowadza wiele zmian w sposobie funkcjonowania państw i tworzenia polityk. Zmienił się również sposób funkcjonowania człowieka w zmieniającym się cyfrowo świecie. Dziś świat należy do aktywnych cyfrowych tubylców, którzy potrafią dopasować się do zmian. W publikowanym raporcie dokonano analizy współczesnych „Młodych Cyfrow...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja